Your IP is 54.162.19.123
Untitled Document ยินดีต้อนรับ

Username

Password

   ใช้ user เดียวกับเว็ปไซต์สำนักศึกษาทั่วไป

Flag Counter


        ด้วยกลุ่มงานสารสนเทศ รับผิดชอบการบริหารจัดการห้องเรียนรวม ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาอื่นๆ ประกอบกับการให้บริการนิสิต/อาจารย์ ซึ่งในแต่ละภาคเรียน กลุ่มงานสารสนเทศ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องเรียน ทำให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ ได้ดูแล / ปรับปรุง ตลอดจนการซ่อมบำรุง ให้ครุภัณฑ์และโสตทัศนูปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ        เว็ปไซต์นี้ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ หรือ Monitor รายการต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ในการวางแผนซ่อมบำรุงในอนาคตต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย กลุ่มงานสารเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
krissadas@msn.com