.
.

เรื่องล่าสุด

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สำนั…
Read more

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ระว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2567 สำนักศึกษาทั่วไป มหาว…
Read more

โครงการวิพากย์เอกสารประกอบการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการวิพากย์เอกสารประกอบการขอร…
Read more

มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหาร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง (วาระที่สอง)

วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ลูกอีสาน Chef’s Table ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ลูกอีสาน…
Read more

โครงการ “ลูกอีสาน Chef’s Table”

จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามระ…
Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาให้กำลังใจนิสิตชาวต่างชาติที่เรียนพื้นฐานภาษาไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประ…
Read more

โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะมัดย้อมผ้า นวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิ…
Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมห…
Read more

GE สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน  2567  เวลา 11.00 น.…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2566

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2566รายชื…
Read more

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชา ๐๐๔๔๐๐๑ พันธกิจมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยม…
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมเอกสารประกอบการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักศึกษาท…
Read more

GE ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …
Read more

พิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั…
Read more

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านรายวิชา ๐๐๔๔๐๐๑ พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยม…
Read more

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ…
Read more

เรื่องเพศต้องรู้ สำหรับวัยเรียน เพื่อการดำเนินชีวิตกับโลกที่แตกต่างหลากหลาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12…
Read more

ภาษาและการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12…
Read more

ชีวิตดิจิทัล การปรับตัว และการใช้ประโยชน์จากโลก Metaverse

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00…
Read more

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00…
Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในหัวข้อ “ศิลปะชุบชูใจ”

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยา…
Read more

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. สำนักศ…
Read more

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผ่านรายวิชา 0042007 การเรียนร่วม สหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ…
Read more

โครงการอบรม “เงินทองต้องวางแผน” ตอน การออมและการลงทุนอย่างชาญฉลาดสำหรับนิสิต

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 – 19.00 น. ส…
Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  “การ…
Read more

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567  ในหัวข้อ “Formative Assessment and Provision of Effective Feedback”

เมื่อวันศุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2567&nb…
Read more

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

วันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย…
Read more

GE ร่วมหารือกับกองทะเบียนและประมวลผล ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. …
Read more

GE เข้ารับรางวัล กพร. อันดับที่ 1 สำนักงานเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 มกราคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา…
Read more

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักศึกษาทั่วไป (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค)

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักศึกษาทั่วไป (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค)

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักศึกษาทั่วไป (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค)

01-ประกาศรับสมัคร-ช่างเทคนิคดาวน์โหลด

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

01-ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวดาวน์โหลด

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับส…
Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

30032566-1ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

20032566ดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

register_person01ดาวน์โหลด

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 16 ฉบับที่ 164 ประจำเดือน มีนาคม -เมษายน 2567

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไปปีที่ 16 ฉบับที่ 163 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 162 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค.66

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไปปีที่ 15 ฉบับที่ 162 ประจำเดือน พ…
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไปปีที่ 15 ฉบับที่ 161 ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไปปีที่ 15 ฉบับที่ 161 ประจำเดือน ก…
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 158 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 157 (ม.ค.-ก.พ.66)

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 155 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2565